Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v zariadení.


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2017

Ohlásenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • VZN

Zákonná lehota

15 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Každá samospráva ma individuálne sadzby dane schválené vo VZN

Kompetencie

Životné situácie